Klankbordgroep Het Vlie

“Het Vlie is een prachtige kans voor de Noordoostpolder en Urk om een goede basisvoorziening neer te zetten van zorg en welzijn op een centrale plek.” Atsje Hoekstra is lid van de klankbordgroep van Het Vlie. De klankbordgroep volgt vanaf de start de realisatie van het nieuwe zorgcentrum en de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Puzzel
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle 12 organisaties. Atsje Hoekstra is in deze groep actief namens zowel de Participatieraad Noordoostpolder als de Clientraad Antonius Zorggroep. Met de inbreng van de leden worden de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers goed meegenomen bij de realisatie van Het Vlie. “Hier invulling aan geven, is best een opgave. We houden het geheel van alle werkgroepen in de gaten en kijken vooral vanuit gebruikers- of burgerperspectief en minder vanuit het bedrijfsperspectief.”
Zorg en Welzijn worden uit verschillende bronnen gefinancierd. Hoofdfinanciers zijn de zorgverzekeraar en de gemeente. Vraagstukken als: wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor preventie? De huisarts, het ziekenhuis, gemeente of zorgverzekeraar? Die puzzel zijn we nu aan het leggen.”

Vanuit burgerperspectief
De klankbordgroep toetst ook of alles goed aansluit op de gezamenlijk ontwikkelde zorgvisie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland. “Deze gemeenschappelijke visie dient als uitgangspunt voor de realisatie van dit gezondheidscentrum. Hierin staat nadrukkelijk het perspectief van de burgers centraal.” De visie op gezondheid is dat inwoners ondersteund worden in het vermogen om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Dit met zoveel mogelijk eigen regie. Zorg en het ontzorgen worden daarbij zo dichtbij, zo thuis mogelijk geboden. De gezondheidszorg in Noordelijke Flevoland is gericht op samenwerking, innovatie en behoud van basiskwaliteit, waarbij de inwoner centraal staat.

Mooi proces
De klankbordgroep moedigt de partijen aan om over eigen grenzen heen te kijken en daarbij het eigen belang buiten beschouwing te laten. “Het gezamenlijke doel is het op peil houden van het niveau van gezondheid- en welzijnsondersteuning van de inwoners hier in onze regio”, besluit Hoekstra. “Alle werkgroepen zijn nu aan het werk en ik heb alle vertrouwen in een mooi gezondheidscentrum. Niet alleen in het gebouw, maar vooral in de samenwerking. Ik vind het een mooi proces.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen